A A A

Dr. Peter Collet

Oberarzt, Leiter der Zentralen Interdisziplinären Viszeralmedizinischen Endoskopie

T. 0641/985-57070
Peter.Collet@chiru.med.uni-giessen.de

Leiter der Sektion Endoskopie