A A A
-->

Akkreditierung

Akkreditiert nach DIN ISO/IEC 17020:2012 für folgende Bereiche

Pathologisch-anatomische Begutachtung an humanen Geweben, Zellen und Körperflüssigkeiten

 • Makroskopie
 • Histologie
 • Zytologie
  • extragenitale Zytologie
  • gynäkologische Zytologie
 • Immunpathologie
  • Immunhistochemie
  • Immunzytologie
 • Molekularpathologie
 • Obduktionspathologie